logo
Trang chủ » Kiến thức » Kiến thức Seo

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – Phần cuối

170. Employees Listed at Linkedin:

Rand Fishkin thinks that having Linkedin profiles that say they work for your company is a brand signal.

Thông tin nhân viên có trên Linkedin: Hồ sơ nhân viên trên Linkedin cho thấy họ làm tại 1 công ty nào đó thì đó cũng là 1 dấu hiệu để đánh giá về thương hiệu uy tín.

171. Legitimacy of Social Media Accounts:

A social media account with 10,000 followers and 2 posts is probably interpreted a lot differently than another 10,000-follower strong account with lots of interaction.

Tính hợp pháp của các tài khoản : Tài khoản truyền thông xã hội với 10.000 người theo và 2 bài viết có lẽ giải thích rất nhiều khác biệt so với một tài khoản 10.000 người theo cùng với rất nhiều tương tác.

172. Brand Mentions on News Sites:

Really big brands get mentioned on Google News sites all the time. In fact, some brands even have their own Google News feed on the first page:

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google - Phần cuối

Đề cập thương hiệu trên NewSite:

173. Co-Citations:

Brands get mentioned without getting linked to. Google likely looks at non-hyperlinked brand mentions as a brand signal.

Trích dẫn : Thương hiệu được để cập đến trong phần trích dẫn mà không cần đến liên kết cũng là một dấu hiệu để nhận diện thương hiệu.

174. Number of RSS Subscribers:

Considering that Google owns the popular Feedburner RSS service , it makes sense that they would look at RSS Subscriber data as a popularity/brand signal.

Số lượng RSS : Số lượng sử dụng RSS cũng là một dữ liệu để Google đánh giá về thương hiệu.

175. Brick and Mortar Location With Google+ Local Listing:

Real businesses have offices. It’s possible that Google fishes for location-data to determine whether or not a site is a big brand.

176. Website is Tax Paying Business:

SEOMoz reports that Google may look at whether or not a site is associated with a tax-paying business.

Website thanh toán thuế kinh doanh

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google - Phần cuối

On-Site WebSpam Factors

177. Panda Penalty:

Sites with low-quality content ( particularly content farms ) are less visible in search after getting hit by a Panda penalty.

Hình phạt Panda : Các trang web với nội dung chất lượng thấp (đặc biệt là hình thức spam nội dung tự động) sẽ ít được hiển thị sau khi dính Panda penalty

178. Links to Bad Neighborhoods:

Linking out to "bad neighborhoods” - like pharmacy or payday loan sites – may hurt your search visibility.

Link từ các web xấu : Link từ những trang web xấu như web dược phẩm hoặc các trang web payday loan có thể làm ảnh hưởng đến khả năng hiển thị website của bạn.

Ghi chú : " Payday loans” – một thuật ngữ tìm kiếm lịch sử cho thấy kết quả của các trang web xếp hạng có sử dụng spam, tinh ranh và kỹ thuật xây dựng liên kết mờ ám.

179. Redirects:

Sneaky redirects is a big no-no. If caught, it can get a site not just penalized, but de-indexed.

Chuyển hướng link : Việc chuyển hướng link lén lút có thể khiến website của bạn bị penalty và index lại.

180. Popups or Distracting Ads:

The official Google Rater Guidelines Document says that popups and distracting ads is a sign of a low-quality site.

Popup hoặc quảng cáo mất tập trung: Popup và quảng cáo mất tập trung là một dấu hiệu của một trang web chất lượng thấp.

181. Site Over-Optimization:

Includes on-page factors like keyword stuffing, header tag stuffing, and excessive keyword decoration.

Tối ưu hóa quá mức : Bao gồm các yếu tố trên trang như nhồi nhét từ khóa, nhồi nhét thẻ tiêu đề, trang trí từ khóa quá mức.

182. Page Over-Optimizaton:

Many people report that — unlike Panda — Penguin targets individual page (and even then just for certain keywords).

Tối ưu hóa trên Page: Nhiều người cho rằng – không giống như Panda – mục tiêu của Penguin là vào cá nhân các trang (và thậm chí sau đó là các từ khóa nhất định).

183. Ads Above the Fold:

The " Page Layout Algorithm ” penalizes sites with lots of ads (and not much content) above the fold.

184. Hiding Affiliate Links:

Going too far when trying to hide affiliate links (especially with cloaking) can bring on a penalty.

Ẩn tiếp thị liên kết : Việc có tình che dấu link tiếp thị có thể sẽ dẫn đến việc website của bạn bị penalty.

Ghi chú : Link tiếp thị có thể hiểu nôm na là 1 link giới thiệu sp, dịch vụ nếu người dùng kích vào link và sử dụng dịch vụ hay mua sp đc quảng cáo đó thì người quảng bá link sẽ được hưởng hoa hồng theo thỏa thuận.

185. Affiliate Sites:

It’s no secret that Google isn’t the biggest fan of affiliates . And many think that sites that monetize with affiliate links are put under extra scrutiny.

Các site liên kết : Google không phải là fan của kiểu tiếp thị liên kết này. Nhiều người nghĩ rằng các trang web kiếm tiền với các link tiếp thị sẽ bị đặt dưới 1 sự giám sát.

186. Autogenerated Content:

Google isn’t a big fan of autogenerated content. If they suspect that your site’s pumping out computer-generated content, it could result in a penalty or de-indexing.

Nội dung tự phát sinh : Google không hề thích việc việc nội dung website được tự động sinh ra. Nếu họ nghi ngờ rằng trang web của bạn đã tạo nội dung cho web bằng cách tự động thì kết quả cho website của bạn sẽ là bị penalty hoặc bị index lại .

187. Excess PageRank Sculpting:

Going too far with PageRank sculpting – by nofollowing all outbound links or most internal links – may be a sign of gaming the system.

Vượt quá giới hạn chế tác PageRank : Pagerank Sculpting là việc mà Webmaster quản lý những link liên kết ra ngoài. Nói đến Pagerank Sculpting là nói tới thẻ no-follow. Lý do các webmaster hay sử dụng thẻ no-follow để kiểm soát link liên kết là vì thẻ này chặn sự thất thoát liên kết từ website của mình dẫn ra site khác. Nhưng nếu tất cả các liên kết đi hoặc liên kết nội bộ đều nofollow thì đó lại là một dấu hiệu không tốt đối với Google.

188. IP Address Flagged as Spam:

If your server’s IP address is flagged for spam, it may hurt all of the sites on that server.

Địa chỉ Ip bị gắn cờ spam : Nếu địa chỉ IP của máy chủ bị gắn cờ spam thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến tất cả các website nằm trên máy chủ đó.

189. Meta Tag Spamming:

Keyword stuffing can also happen in meta tags. If Google thinks you’re adding keywords to your meta tags to game the algo, they may hit your site.

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google - Phần cuối

Spam thẻ meta : Việc đặt quá nhiều từ khóa vào trong thẻ meta cũng là trường hợp rất thường gặp. Nhưng nếu Google cho rằng bạn đang thêm từ khóa vào các thẻ meta của bạn để chơi được thuật toán, họ có thể phạt trang web của bạn.

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google - Phần cuối

Off Page Webspam Factors

190. Unnatural Influx of Links:

A sudden (and unnatural) influx of links is a sure-fire sign of phony links.

Liên kết không tự nhiên : Những liên kết được coi là một dấu hiệu chắc chắn của các liên kết giả mạo.

191. Penguin Penalty:

Sites that were hit by Google Penguin are significantly less visible in search.

Phạm lỗi Penguin: Các website bị phạm lỗi Google Penguin sẽ có khả năng được hiển thị trong kết quả tìm kiếm trả về thấp.

192. Link Profile with High of Low Quality Links:

Lots of links from sources commonly used by black hat SEOs (like blog comments and forum profiles) may be a sign of gaming the system.

Liên kết hồ sơ với những link chất lượng thấp : Rất nhiều liên kết từ các nguồn thường được sử dụng bởi SEO mũ đen (như comm trong blog và hồ sơ trên diễn đàn) có thể đó là một dấu hiệu của hệ thống tự động.

193. Linking Domain Relevancy:

The famous analysis by MicroSiteMasters.com found that sites with an unnaturally high amount of links from unrelated sites were more susceptible to Penguin.

Liên kết đến domain thích hợp : Phân tích của MicroSiteMasters.com thấy rằng các trang web có tổng số link không tự nhiên từ các web không liên quan cao sẽ có nguy cơ bị phạt Penguin cao hơn các trang khác.

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google - Phần cuối

194. Unnatural Links Warning:

Google sent out thousands of "Google Webmaster Tools notice of detected unnatural links” messages. This usually precedes a ranking drop, although not 100% of the time .

Cảnh báo link không tự nhiên : Google sẽ gửi những tin nhắn thông báo việc phát hiện ra những liên kết không tự nhiên thông qua Google Webmaster Tools những thông báo này thường xuất hiện trước khi website của bạn bị rớt hạng, mặc dù điều này không phải lúc nào cũng đúng.

195. Links from the Same Class C IP:

Getting an unnatural amount of links from sites on the same server IP may be a sign of blog network link building.

Link từ cùng IP lớp C: Việc nhận được một số lượng link không tự nhiên từ các trang web trên cùng một máy chủ IP có thể là một dấu hiệu của việc xây dựng một hệ thống link

Ghi chú : Có 5 lớp địa chỉ IP để tạo các mạng có kích thước khác nhau gồm: Lớp A, Lớp B, Lớp C, Lớp D, Lớp E.

Bảng mô tả sự khác nhau giữa 3 Lớp địa chỉ A, B và C:

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google - Phần cuối

196. "Poison” Anchor Text:

Having "poison” anchor text (especially pharmacy keywords) pointed to your site may be a sign of spam or a hacked site. Either way, it can hurt your site’s ranking.

Anchor Text phá hoại: Có anchor text phá hoại (đặc biệt là các từ khóa về thuốc) chỉ vào trang web của bạn có thể đó là một dấu hiệu của việc bị spam hoặc website bị hack. Dù bằng cách nào thì việc này cũng ảnh hưởng đến thứ hạng trang web của bạn.

197. Manual Penalty:

Google has been known to hand out manual penalties, like in the well-publicized Interflora fiasco.

198. Selling Links:

Selling links can definitely impact toolbar PageRank and may hurt your search visibility.

Bán liên kết: Bán liên kết chắc chắn có thể ảnh hưởng đến Page Rank và có thể làm ảnh hưởng đến khả năng hiển thị tìm kiếm của bạn.

199. Google Sandbox:

New sites that get a sudden influx of links are sometimes put in the Google Sandbox, which temporarily limits search visibility.

Google Sandbox : Các trang web mới mà đột ngột có nhiều link liên kết đôi khi sẽ bị đưa vào Google Sandbox, và trong thời gian đó khả năng hiển thị trên kết quả tìm kiếm của bạn sẽ bị hạn chế,

200. Google Dance:

The Google Dance can temporarily shake up rankings. According to a Google Patent, this may be a way for them to determine whether or not a site is trying to game the algorithm.

Google Dance : là hiện tượng khi một website đang có thứ hạng tìm kiếm top 1-10 với một hoặc nhiều từ khóa ở vị trí cao, thì sau đó bị mất thứ hạng nhanh chóng dù vẫn xây dựng liên kết bình thường. Sau một thời gian có thể 1 đến 3 ngày thì của website trở lại vị trí bình thường như cũ. Đây là một cách để họ xác định có hay không một trang web đang cố gắng để dùng thuật toán.

Ghi chú : Trong quá khứ, Google cập nhật chỉ mục của họ với từng website thì có từng khoảng thời gian cố định như một tháng một lần, hai tuần một lần… Những lần cập nhật như vậy được gọi là Goolge Dance . Tại sao được gọi là Google Dance vì những lần cập nhật như vậy, xảy ra một hiện tượng khi một website đang có thứ hạng tìm kiếm top 1-10 với một hoặc nhiều từ khóa ở vị trí cao, thì sau đó bị mất thứ hạng nhanh chóng dù vẫn xây dựng liên kết bình thường. Sau một thời gian có thể 1 đến 3 ngày thì của website trở lại vị trí bình thường như cũ.

Hiện tương Google dance này là do đâu?

Do các bạn thực hiện quy trình SEO không đúng

+ Do trao đổi backlink quá nhiều trong 1 thời gian ngắn, không có sự đều đặn theo thời gian

+ Do bị trùng lặp dữ liệu trên trang và một số các nguyên nhân khác…

+ Dùng phần mềm để SEO web

Khắc phục hiện tượng Google Dance như thế nào?

Các bạn xem lại nội dung website của mình cho thật tốt, làm nổi bật từ khóa lên.

Xây dựng liên kết bình thường, không nên xây dựng quá nhiều backlink trong một thời gian ngắn

Thường xuyên cập nhật bài viết lên website

Chúng tôi kiến nghị bạn không nên quá hoảng hốt khi website của bạn ở trong tình trạng này, mà hãy tiếp tục xây dựng liên kết cho website một cách bình thường vì hiện tượng này cũng chỉ xãy ra khoảng vài ngày.

201. Disavow Tool:

Use of the Disavow Tool may remove a manual or algorithmic penalty for sites that were the victims of negative SEO.

Công cụ Disavow : Google Disavow Tool là công cụ giúp webmaster ngăn chặn những liên kết (backlink) hay domain chứa backlink không mong muốn, những backlink mà đối thủ "tặng” cho bạn trong chiến dịch quảng cáo trên Google với âm mưu đưa website bạn vào Google Sandbox hay Google Penalty.

202. Reconsideration Request:

A successful reconsideration request can lift a penalty.

Yêu cầu xem xét lại : Khi yêu cầu xem xét lại thành công thì website của bạn có thể tránh bị penalty.


Bạn phải click theo dõi
để comment face của bạn được lên đầu
Để comment nhiều người biết đến
Kiến thức đọc nhiều
Kiến thức tiếp theo
Hãy like face để theo dõi bài viết mới
vGing · Giới thiệu · Khách hàng · Tuyển dụng · Kiến thức · Liên hệ